PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Odmori na benkovačkom području“ Dopuna, objava dobitnika 13.12.2021.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Kamen Benkovac d.o.o.

„Odmori na benkovačkom području“

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Kamen Benkovac d.o.o., Kralja Dmitra Zvonimira 65, 23420, Benkovac, OIB: 30065206145, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora i budućeg hotela Asseria. Nagradni natječaj će početi 20. studenog 2021. godine u 00:00 sati te trajati do 07. prosinca 2021. godine u 23:59 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na web stranici Organizatora, http://www.kamen-benkovac.hr/. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže koja se spominje pravilima.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima ukupno 15 nagrada, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Nagrade su 5 puta po dva noćenja za dvije osobe u hotelu Asseria, koje dobitnici mogu iskoristiti onda kada bude hotel završen odnosno pušten u uporabu (točne datume Organizator će dogovoriti s dobitnikom) te 10 košara s tradicijskim proizvodima s benkovačkog te područja Ravnih kotara i Bukovice koji će dobitnicima biti poslani na adresu koju će navesti kada ih se kontaktira o dobivanju nagrade.

DETALJI NAGRADE

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke i punoljetne  osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj osim djelatnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja.

Za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik je dužan prilikom prijave dati tražene podatke svog roditelja odnosno staratelja kako bi Organizator prikupio potrebnu suglasnost za sudjelovanje maloljetne osobe.

Maloljetnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ako je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju Sudionik mora pristupiti poveznici: https://forms.gle/SF2HC1FYNs1bEYVg7 i napisati kreativan, duhovit ili kvalitetan odgovor na pitanje „Zašto bi se baš vi trebali odmarati na benkovačkom području?“. Sudionici upisuju svoj odgovor upisom u polje na naznačenoj internetskoj stranici putem koje se priključuju natječaju.

U obzir će doći svi sudionici do 07. prosinca 2021. godine u 23:59 sati.

Članak 7

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;

• Sudionike koji se koriste lažnim profilima;

• Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

Članak 8

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnike će odrediti  Žiri sastavljen od tri člana (Franka Ivanović, Izabela Laura, Benjamin Banai) koji će procjenjivati kreativnost ponuđenih odgovora. Sudionici koji su ponudili odgovore, a koji su među prvih 5 najviše rangiranih osvajaju paket NOĆENJE U HOTELU, a Sudionici čiji su odgovori rangirani od 6 do 15 mjesta osvajaju KOŠARU s tradicijskim proizvodima.

Članak 9

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici nagrada bit će objavljeni na web stranici Organizatora te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 2 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče te nagradu osvaja Sudionik koji je idući rangiran u ukupnom poretku.

Nagradu dva noćenja u hotelu za dvije osobe dobitnici će moći iskoristiti unutar godine dana od datuma otvaranja hotela, o čemu će dobitnici biti pravovremeno obaviješteni.

Nagradu košara s tradicijskim proizvodima benkovačkog područja dobitnici će dobiti na svoju kućnu adresu do 20. prosinca 2021. godine.

Članak 10

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašava u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima, te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe Organizatora. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka.

Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 11

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 13. prosinca na službenoj Internet stranici Organizatora.

Članak 13

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 15

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 16

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zadru.

Članak 17

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 18

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 19

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Kamen Benkovac d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Kamen Benkovac d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 20

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici voditelja obrade Kamen Benkovac d.o.o.. Uz navedeno, pristup Vašim osobnim podacima mogu imati konzultanti koji sudjeluju u izradi marketinške strategije i provođenju istraživanja tržišta u svrhu formiranja ponude budućeg hotela Asserija .

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka. Za sve upite sudionici mogu kontaktirati službenika za informiranje određenog od strane Organizatora na e-mail adresu: asseriacentar@outlook.com.

Benkovac, 19. studenog 2021

Organizator

Kamen Benkovac d.o.o., Kralja Dmitra Zvonimira 65, 23420, Benkovac, OIB: 30065206145

DOBITNICI NAGRADNOG NATJEČAJA „Odmori na benkovačkom području“

 

Dva noćenja za dvije osobe u hotelu Asseria:

1.Marko Veizović

2.Roberta Jordan

3.Nikolina Staničić

4.Mirela Bece-Kovačić

5.Ljiljana Josipović

 

 

 

Košara s tradicijskim proizvodima s benkovačkog te područja Ravnih kotara i Bukovice:

  1. Valentina Jakić
  2. Ivana Batinović
  3. Maja Šarić
  4. Aleksandar Mateša
  5. Edita Bohaček
  6. Sanja Violić
  7. Sandra Jurković
  8. Ana Antolović
  9. Jasna Bošnjak
  10. Marijana Ačkar