01. EU projekt KAMEN BENKOVAC | Zbrinjavanje mulja iz procesa obrade kamena

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu, referentna oznaka Poziva KK.08.2.1.11.

Osnovni podaci o projektu

Uz veliku pomoć Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. projekt koji smo realizirali u travnju 2020. pod velikim pritiskom u poslovanju u razdoblju krize uzrokovane virusom  COVID-19 je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu, referentna oznaka Poziva KK.08.2.1.11.

Projekt nabave Separatora tehnološke vode koji pročišćuje otpadne vode i omogućuje ponovno korištenje tehnološke vode u procesu obrade kamena je vrlo bitan za našu tvrtku obzirom da se u procesu obrade kamena troše veće količine vode koje do sada nismo mogli reciklirati.

U proizvodnom procesu obradom kamena nastaje znatna količina otpada. Primjena mokrog postupka rezultira velikim količinama mulja, dok primjena suhog postupka rezultira velikim količinama kamene prašine. Poduzeće tijekom jednog sata ispusti 126 metara kubičnih tehnološke vode. Godišnje se kao posljedica proizvodnje nakupi 800 kubičnih metara mulja.

Mulj nastao kao posljedica rezanja kamena trenutno zbrinjavamo prirodnim taloženjem u prelivnim bazenima. Mulj iz prihvatnog bazena mehanički rovokopačem praznimo, a pri provođenju postupka gube se velike količine tehničke vode.

Stroj za pročišćavanje otpadnih voda sastoji se od prepumpnog okna, uređaja za pripremu i doziranje polielektrolita jedinice za pročišćavanje vode (okomiti taložnik) te spremnika za mulj i uređaj za obradu mulja (komorna filter preša).

U procesu obrade koristiti će se čišća voda čime će se kvaliteta obrade, povećati produktivnost i smanjiti potrošnja električne energije.

Korištenje stroja rezultira manjom potrebom za korištenjem alata te da stroj utječe na produktivnost svih strojeva u procesu obrade kamena.

Realizacija projekta sastavni je dio ukupne Strategije razvoja poduzeća budući da osigurava:

- Tehničko-tehnološko unaprjeđenje proizvodnje,

- Proširenje proizvodno-uslužnih kapaciteta,

- Društveno odgovorno poslovanje u smislu utjecaja na okoliš, te

- Daljnje unaprjeđenje tržišne konkurentnosti.

 

Referentna oznaka: KK.08.2.1.11.0012
Naziv projekta: Zbrinjavanje mulja iz procesa obrade kamena

Kamen Benkovac d.o.o. za preradu kamena, trgovinu i poslovne usluge
Ul. Kralja Dmitra Zvonimira 60
23420 Benkovac, Hrvatska
OIB: 30065206145

Razdoblje provedbe Projekta je od 11. listopada 2019. do 11.srpnja 2020.
Ukupna vrijednost Projekta: 788.650,00 kuna
Iznos EU sufinanciranja:  500.000,00 kuna

Opis projekta:

Svrha (cilj) projekta jest povećanje konkurentnosti poduzeća Kamen Benkovac d.o.o. s ciljem povećanja prihoda od prodaje te očuvanja postojećih radnih mjesta i stvaranja četiri nova radna mjesta.

Ciljne skupine projekta čini uprava poduzeća i njihovi zaposlenici: osobe koje imaju izravnu korist od projekta. Projektne aktivnosti izravno utječu na postojeće zaposlenike tvrtke te na novozaposlene osobe. Provedbom projektnih aktivnosti unaprijedit će se poslovni procesi te omogućiti lakši i brži rad postojećim zaposlenicima poduzeća. Uz primjenu novih tehnologija unaprjediti će se sigurnost radai poboljšati utjecaj na zdravlje djelatnika. Krajnji korisnici su pojedinci i grupe na koje će projekt i projektni rezultati imati neizravan utjecaj. To su kupci proizvoda i usluga našeg poduzeća. Realizacija projekta imati će snažan učinak i na širu društvenu zajednicu s obzirom da projektno ulaganje izravno smjera na očuvanje okoliša. Čišći okoliš izravno doprinosi kvalitetnijem životu svih ljudi na području Grada Benkovca.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Marina Šunić  +38523682256

Kontakt adresa elektroničke pošte: financije@kamen-benkovac.hr

Više informacija o sufinanciranju iz EU fondova možete pronaći na:  https://strukturnifondovi.hr/

02. EU projekt KAMEN BENKOVAC IKT

Na dan 22.05.2017. godine tvrtka KAMEN BENKOVAC d.o.o. započela je s provedbom projekta KAMEN BENKOVAC IKT. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta: KAMEN BENKOVAC IKT

Kratki opis projekta:  Ulaganje u nabavu te implementaciju suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije, kojom će se modernizirati poslovni procesi, ubrzati

međusobna komunikacija s djelatnicima, dobavljačima, kupcima i drugim suradnicima. Očekivani rezultati ovih ulaganja su bolja produktivnost

rada i veći prihodi, koji će dovesti do povećanog obujma posla i novih zaposlenja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ulaganjima u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju želimo ojačati i optimizirati poslovanje poduzeća Kamen Benkovac d.o.o., smještenog u potpomognutoj općini Benkovac u Zadarskoj županiji. Ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i poboljšanjem postojećih IKT rješenja integrirat ćemo poslovne funkcije, optimizirati poslovne procese, poboljšati produktivnost rada, tržišni položaj poduzeća, osigurati konkurentsku poziciju i učinkovito poslovanje.

Ukupnu vrijednost projekta (u HRK) :   211.442,00

Iznos koji sufinancira EU (u HRK):         188.162,24

Razdoblje provedbe projekta(od-do):  22.05.2017. – 31.12.2017.

Kontakt osobe za više informacija:  financije@kamen-benkovac.hr